Política de privacidade

Introducción

Mauro Trastoy, 32657752E, en diante MAURO TRASTOY, recompila, trata e almacena información persoal a través da web da súa propiedade www.trastoy.com

Esta información será relativa aos usuarios da web. A información recompilarase, tratará e almacenará conforme á presente Política de Privacidade.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o 30 de agosto de 2023.

 

Responsable legal

Denominación comercial: MAURO TRASTOY
Denominación social: Mauro Trastoy
Identificador fiscal: 32657752E
Domicilio: Barrio da Toxeira de San Lourenzo 8, 2º. 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
E-mail de contacto: maurotrastoy@gmail.com

 

Leyes de aplicación en esta web

 • RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas)
 • LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD)
 • LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico)

Datos recompiladas

Unicamente recompilaranse os datos estritamente necesarios para levar a cabo a normal actividade do servizo. Axustándose ao principio de minimización de datos (Art.5.b GDPR).

Os datos recompilados serán en todo caso de maiores de 16 anos (Art. 8.1 GDPR). MAURO TRASTOY resérvase o dereito para tomar as medidas oportunas para comprobar a veracidade da idade (Art. 8.2 GDPR).

En todo caso estes datos serán de carácter persoal identificativos e non sensibles, poderán ser:

 • Correo electrónico
 • Teléfono
 • Nome e apelidos
 • DNI
 • Dirección

Métodos de recompilación

Os datos persoais recompilaranse a través da web de SENSERMAUROTRASTOY, www.trastoy.com, cando introduza información nalgún dos campos destinados para ese efecto na web. Estes campos están debidamente sinalizados e non recompilarán ningún dato ata que non acepte expresamente a cesión e xestión conforme a esta política de privacidade.

 

Obxectivo da recompilación e uso dos datos

A recompilación e uso de datos realízase co único obxectivo de manter unha relación comercial co usuario, e dentro da mesma contemplar:

Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores, cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.

Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web de MAURO TRASTOY. Remitir un boletín informativo en liña, sobre novidades, ofertas e promocións da MAUROTRASTOY.
MAUROTRASTOY comprométese a non utilizar os datos obtidos cunha finalidade distinta a esta.

 

Destinatario dos datos
Os datos recompilados incorporaranse a un ficheiro propiedade de MAURO TRASTOY. Este ficheiro será xestionado por Mauro Trastoy e almacenarase en Dinahosting SL, con domicilio en C/Salvadas, 41 baixo.15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
 
Prazo de conservación dos datos
Os datos conservaranse ata que se cumpra o obxectivo polo cal se recompilaron estes datos (Art.5.e. GDPR) ou ata que se exerza o dereito á supresión ou modificación dos mesmos. A condición de que isto non entre en conflito coa necesidade por motivos legais ou fiscais de almacenar os mesmos.
 
Como protexemos os seus datos?
Os seus datos transfírense e almacenan de forma segura xa que dispoñemos de:
 • Cifrado con protocolo SSL.
 • Firewall a nivel de servidor.
 • Protocolos de seguridade para previr accesos non autorizados.
 • Control de accesos.

MAURO TRASTOY non pode garantir a completa seguridade nas comunicacións a través de Internet, pero garantimos tomar as medidas adecuadas para protexer os seus datos. Ademais, MAURO TRASTOY comprométese a manter a confidencialidade dos datos e non comunicará nin permitirá o acceso a terceiros non autorizados.

 

Os seus dereitos en canto a protección de datos

A lexislación recoñécelle uns dereitos como usuario que cedeu os seus datos persoais:

 • Acceso aos datos persoais.
 • Rectificación ou supresión.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Portabilidad dos datos.
 • Limitación do seu tratamento.

No caso de que queira exercer algún destes dereitos pode facelo mediante un mail dirixido a maurotrastoy@gmail.com ou mediante carta dirixida a MAURO TRASTOY á atención de Mauro Trastoy, Barrio da Toxeira de San Lourenzo 8, 2º. 15705 Santiago de Compostela (A Coruña) indicando os dereitos que se queren exercer e unha proba de identidade.

Comprometémonos a responder á túa solicitude nun prazo máximo de 30 días hábiles.

 

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é a aceptación explícita do tratamento, xestión e almacenamento dos mesmos segundo a presente política de privacidade.

 

Consecuencias de non aceptar a política de privacidade

No caso de que non acepte a xestión dos seus datos segundo a presente política de privacidade, non se procederá á recompilación dos mesmos, o que pode supoñer que non se poida levar a cabo o servizo prestado por MAURO TRASTOY.

 

Autoridade de protección de datos en España

No caso de que queira facer valer os seus dereitos en canto a protección de datos e considera que non os estamos respectando pode dirixirse á autoridade española responsable.

 • Sitio web da autoridade de protección de datos: https://www.agpd.es/
 • E-mail da autoridade de protección de datos: internacional@agpd.es
 • Teléfono da autoridade de protección de datos: +34 913 996 200

Cambios na política de privacidade

MAURO TRASTOY resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade, estas modificacións faranse conforme á lexislación e a xurisprudencia e quedarán reflectidas na presente Política de Privacidade.